(1)
S, H.; Sarkar, M.; G, R.; H A, H. A Review on Algal Oil. Asian J Pharm Res Dev 2023, 11, 44-49.